1
20:38
2
8:48
3
10:34

Mehr von Vladimir Ashkenazy, Chicago Symphony Orchestra & Sir Georg Solti