SONG
Beyachad
1
3:16
 
Jinjit
2
3:20
 
Ahavti Meyom Etmol
3
4:42
 
Olam Katan
4
2:39
 
Ve'az Kulam
5
3:07
 
Shiru
6
2:48
 
Hazemer
7
3:20
 
Bamechonit Ha'aduma
8
3:30
 
Hopa Hey
9
2:50
 
Ata Lo Levad
10
4:05
 
Shir Moledet
11
2:12
 
Shir Leyaldi Sheli
12
4:37
 
Amisrael
13
3:31
 
Kochav Nolad
14
3:32