SONG
Day of Relief
1
5:16
 
The Moon Is High
2
13:03
 
The Flowers Blossoms in the Full Moon
3
2:27
 
Fisherman's Song On Eastern Sea
4
11:03
 
Moonlight Over the River in Spring
5
8:33
 
Welcome Families
6
5:33
 
Dance of the Yao People
7
6:42
 
March Towards Brightness
8
4:20
 
By the Qiantang River
9
5:35
 
Wild Dance of the Golden Snake
10
2:56
 
Purple Bamboo Tune
1
3:26
 
Festive Joy
2
3:48
 
Fortunate Year
3
3:18
 
A Xi Tiao Yue
4
2:05
 
Crescent Before Dawn
5
2:46
 
Jiang Nan Hao
6
4:42
 
Gu Su Qing
7
3:35
 
Jing Diao
8
3:14
 
Xing Jie
9
4:31
 
Zhong Hua Liu Ban
10
4:08
 
New Sound of Sizhu
11
6:01
 
Walk Along Su Riverbank
12
4:50
 
Liu Lang Wen Ying
13
3:12
 
Yu Da Ba Jiao
14
3:27
 
Xijiang Yue
15
4:39
 
Zhaojun Yuan
16
4:08
 
Feed Donkey
17
5:34
 
Shooting the Drum On Xiang Shan
18
4:47