Peter Gabriel 1: Car
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
Peter Gabriel 2: Scratch
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
Peter Gabriel 3: Melt
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
Peter Gabriel 4: Security
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
Plays Live (Highlights)
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
So (Special Edition)
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
Us
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
Secret World Live
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
OVO
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
Up
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
Scratch My Back, Vols. 1 & 2 (Special Edition)
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
Peter Gabriel: And I'll Scratch Yours
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
New Blood, Vols. 1 & 2 (Special Edition)
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
Live Blood
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 

Music Videos

More by Peter Gabriel