SONG
Ass Control (feat. Jonas Knutsson, Mats Öberg, Morgan Ågren & Svante Henryson)
1
6:31
 
38 At the Café (feat. Jonas Knutsson, Mats Sköldberg, Svante Henryson & Terje Sundby)
2
6:40
 
Detox (feat. Jonas Knutsson, Mats Öberg & Morgan Ågren)
3
0:56
 
Sex Dance No. 3 (feat. Morgan Ågren)
4
1:05
 
Babe O Flex (feat. Jonas Knutsson, Mats Öberg, Svante Henryson & Morgan Ågren)
5
9:35
 
Linda Knows (feat. Jonas Knutsson, Mats Sköldberg, Svante Henryson & Morgan Ågren)
6
6:45
 
Work More / The Manager (feat. Jonas Knutsson, Mats Öberg, Svante Henryson & Morgan Ågren)
7
0:51
 
Stoneheater (feat. Jonas Knutsson, Mats Öberg, Svante Henryson & Morgan Ågren)
8
7:19
 
More Work (feat. Jonas Knutsson, Mats Öberg, Svante Henryson & Morgan Ågren)
9
0:22
 
Om Sommaren Den Sköna (feat. Mats Öberg, Mats Sköldberg, Ellinor Andersson, Svante Henryson & Morgan Ågren)
10
6:08
 
Read Me (feat. Jonas Knutsson, Mats Öberg, Svante Henryson & Morgan Ågren)
11
1:51
 
Over the Rainbow
12
3:16
 
Zaw Meets the Manager (feat. Jonas Knutsson, Mats Öberg, Svante Henryson & Morgan Ågren)
13
3:35
 

More by Erik Weissglas