More by fortissimo(CV:Kaede Hondo & CV:Shino Shimoji) & Shinjugamine Girls High School Hoshimori Class