SONG
V’ulai
1
4:47
 
Im Eshkachech
2
1:49
 
Shir HaAvodah V’ham’lachah
3
3:38
 
Levad
4
3:37
 
Shir Eres
5
3:47
 
El HaTzipor
6
7:31
 
Sachkey
7
3:41
 
Sham Shualim Yesh
8
4:42
 
Lo Bayom V’lo BaLaylah
9
2:23
 
Im Eshkachech
10
3:07