SONG
Invocation: Guru Mantra
1
3:08
 
Ganesha Sharanam (feat. Subhashish Mukhopadhay)
2
6:16
 
Chamundayai
3
5:25
 
Sita Ram
4
5:32
 
Krishna Govinda (feat. Dave Stringer)
5
7:12
 
Namah Shivayah
6
5:16
 
Shri Krishna
7
5:25
 
Gayatri Mantra
8
6:27
 
Peace Mantras
9
5:31
 
Ya Devi
10
6:07