SONG
Kihon Kaisetsu Honuta Shido Gassho (1shaku 8sun)
1
16:06
 
Honuta (1shaku 8sun)
2
3:35
 
Honuta Karaoke (1shaku 8sun)
3
3:30
 
Maeuta, Honuta, Atouta (1shaku 8sun)
4
8:52