1
10:50
2
10:41
3
6:48
4
8:29

More by Sviatoslav Knushevitsky, Lev Oborin & David Oistrakh