Rashid Khan - Vocal

Rashid Khan, Ananda Gopal Bandopadhyaya, Jyoti Goho

Rashid Khan - Vocal
1
2