SONG
Dodi Li
1
3:21
 
Parcha Hagefen
2
1:43
 
L'chu N'ran'na
3
2:58
 
L'cha Dodi
4
3:19
 
Barchu
5
1:29
 
Shema
6
1:23
 
You Will Love
7
2:10
 
Mi Chamocha
8
4:51
 
Hashkiveinu
9
2:40
 
V'shamru
10
2:04
 
Adonai S'fatai
11
2:16
 
Modim Anachnu
12
1:39
 
Shalom Rav
13
1:33
 
Elohai N'tzor
14
2:23
 
Oseh Shalom
15
3:54
 
Bayom Hahu
16
1:51
 
V'imru
17
2:02
 
Ein Keloheinu
18
3:13
 
Kehillah Kedoshah
19
3:39