3
4
7
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
32
33
34
35
39
43
44
51

More by Ruggero Raimondi, Galina Vishnevskaya, Nicolai Gedda, National Symphony Orchestra, Kennedy Center & Mstislav Rostropovich