SONG
Om Chakshuhu
1
14:50
 
Tat Tvam Asi
2
18:48
 
Om Vakratundaaya
3
13:47
 
Om Eim Saraswatyai
4
11:55