SONG
Goldberg Variations, BWV 988
Goldberg Variations, BWV 988: Aria
1
 
Goldberg Variations, BWV 988: Var. 1
2
 
Goldberg Variations, BWV 988: Var. 2
3
 
Goldberg Variations, BWV 988: Var. 3, Canone all'unisuono
4
 
Goldberg Variations, BWV 988: Var. 4
5
 
Goldberg Variations, BWV 988: Var. 5
6
 
Goldberg Variations, BWV 988: Var. 6, Canone alla seconda
7
 
Goldberg Variations, BWV 988: Var. 7
8
 
Goldberg Variations, BWV 988: Var. 8
9
 
Goldberg Variations, BWV 988: Var. 9, Canone alla terza
10
 
Goldberg Variations, BWV 988: Var. 10, Fughetta
11
 
Goldberg Variations, BWV 988: Var. 11
12
 
Goldberg Variations, BWV 988: Var. 12, Canone alla quarta
13
 
Goldberg Variations, BWV 988: Var. 13
14
 
Goldberg Variations, BWV 988: Var. 14
15
 
Goldberg Variations, BWV 988: Var. 15, Canone alla quinta
16
 
Goldberg Variations, BWV 988: Var. 16, Ouverture
17
 
Goldberg Variations, BWV 988: Var. 17
18
 
Goldberg Variations, BWV 988: Var. 18, Canone alla sesta
19
 
Goldberg Variations, BWV 988: Var. 19
20
 
Goldberg Variations, BWV 988: Var. 20
21
 
Goldberg Variations, BWV 988: Var. 21, Canone alla settima
22
 
Goldberg Variations, BWV 988: Var. 22, Alla breve
23
 
Goldberg Variations, BWV 988: Var. 23
24
 
Goldberg Variations, BWV 988: Var. 24, Canone all'ottava
25
 
Goldberg Variations, BWV 988: Var. 25
26
 
Goldberg Variations, BWV 988: Var. 26
27
 
Goldberg Variations, BWV 988: Var. 27, Canone alla nona
28
 
Goldberg Variations, BWV 988: Var. 28
29
 
Goldberg Variations, BWV 988: Var. 29
30
 
Goldberg Variations, BWV 988: Var. 30, Quodlibet
31
 
Goldberg Variations, BWV 988: Aria da capo
32
 

More by Giovanni Mazzocchin