Billie, Ella, Lena, Sarah

Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Lena Horne, & Sarah Vaughan

Billie, Ella, Lena, Sarah
1
2
4
5
6
7
11