SONG
Goldberg Variations, BWV 988
Goldberg Variations, BWV 988: Aria
1
 
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 1 a 1 Clav.
2
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 2 a 1 Clav.
3
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 3 Canone all'UnisoNo. a 1 Clav.
4
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 4 a 1 Clav.
5
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 5 a 1 ovvero 2 Clav.
6
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 6 Canone alla Seconda. a 1 Clav.
7
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 7 a 1 ovvero 2 Clav. Al tempo di Giga
8
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 8 a 2 Clav.
9
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 9 Canone alla Terza. a 1 Clav.
10
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 10 Fughetta. a 1 Clav.
11
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 11 a 2 Clav.
12
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 12 Canone alla Quarta. (a 1 Clav.)
13
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 13 a 2 Clav.
14
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 14 a 2 Clav.
15
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 15 Canone alla Quinta. a 1 Clav. Andante
16
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 16 Ouverture. a 1 Clav.
17
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 17 a 2 Clav.
18
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 18 Canone alla Sesta. a 1 Clav.
19
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 19 a 1 Clav.
20
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 20 a 2 Clav.
21
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 21 Canone alla Settima. (a 1 Clav.)
22
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 22 a 1 Clav. Alla breve
23
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 23 a 2 Clav.
24
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 24 Canone all'Ottava. a 1 Clav.
25
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 25 a 2 Clav. Adagio
26
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 26 a 2 Clav.
27
 
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 27 Canone alla Nona. a 2 Clav.
28
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 28 a 2 Clav.
29
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 29 a 1 ovvero 2 Clav.
30
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 30 Quodlibet. a 1 Clav.
31
Goldberg Variations, BWV 988: Aria da Capo
32
Goldberg Variations, BWV 988: Aria (Live at Thomaskirche Leipzig / 2020)
1
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 1 a 1 Clav. (Live at Thomaskirche Leipzig / 2020)
2
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 2 a 1 Clav. (Live at Thomaskirche Leipzig / 2020)
3
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 3 Canone all'UnisoNo. a 1 Clav. (Live at Thomaskirche Leipzig / 2020)
4
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 4 a 1 Clav. (Live at Thomaskirche Leipzig / 2020)
5
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 5 a 1 ovvero 2 Clav. (Live at Thomaskirche Leipzig / 2020)
6
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 6 Canone alla Seconda. a 1 Clav. (Live at Thomaskirche Leipzig / 2020)
7
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 7 a 1 ovvero 2 Clav. Al tempo di Giga (Live at Thomaskirche Leipzig / 2020)
8
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 8 a 2 Clav. (Live at Thomaskirche Leipzig / 2020)
9
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 9 Canone alla Terza. a 1 Clav. (Live at Thomaskirche Leipzig / 2020)
10
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 10 Fughetta. a 1 Clav. (Live at Thomaskirche Leipzig / 2020)
11
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 11 a 2 Clav. (Live at Thomaskirche Leipzig / 2020)
12
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 12 Canone alla Quarta. (a 1 Clav.) [Live at Thomaskirche Leipzig / 2020]
13
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 13 a 2 Clav. (Live at Thomaskirche Leipzig / 2020)
14
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 14 a 2 Clav. (Live at Thomaskirche Leipzig / 2020)
15
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 15 Canone alla Quinta. a 1 Clav. Andante (Live at Thomaskirche Leipzig / 2020)
16
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 16 Ouverture. a 1 Clav. (Live at Thomaskirche Leipzig / 2020)
17
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 17 a 2 Clav. (Live at Thomaskirche Leipzig / 2020)
18
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 18 Canone alla Sesta. a 1 Clav. (Live at Thomaskirche Leipzig / 2020)
19
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 19 a 1 Clav. (Live at Thomaskirche Leipzig / 2020)
20
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 20 a 2 Clav. (Live at Thomaskirche Leipzig / 2020)
21
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 21 Canone alla Settima. (a 1 Clav.) [Live at Thomaskirche Leipzig / 2020]
22
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 22 a 1 Clav. Alla breve (Live at Thomaskirche Leipzig / 2020)
23
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 23 a 2 Clav. (Live at Thomaskirche Leipzig / 2020)
24
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 24 Canone all'Ottava. a 1 Clav. (Live at Thomaskirche Leipzig / 2020)
25
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 25 a 2 Clav. Adagio (Live at Thomaskirche Leipzig / 2020)
26
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 26 a 2 Clav. (Live at Thomaskirche Leipzig / 2020)
27
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 27 Canone alla Nona. a 2 Clav. (Live at Thomaskirche Leipzig / 2020)
28
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 28 a 2 Clav. (Live at Thomaskirche Leipzig / 2020)
29
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 29 a 1 ovvero 2 Clav. (Live at Thomaskirche Leipzig / 2020)
30
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 30 Quodlibet. a 1 Clav. (Live at Thomaskirche Leipzig / 2020)
31
Goldberg Variations, BWV 988: Aria da Capo (Live at Thomaskirche Leipzig / 2020)
32
Goldberg Variations, BWV 988: Aria
1
 
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 7 a 1 ovvero 2 Clav. Al tempo di Giga
2
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 13 a 2 Clav.
3
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 15 Canone alla Quinta. a 1 Clav. Andante
4
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 25 a 2 Clav. Adagio
5
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 26 a 2 Clav.
6
 
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 30 Quodlibet. a 1 Clav.
7

More by Lang Lang

Featured On