SONG
Viola Sonata in E-Flat Major, Op. 120-2: I. Allegro amabile
1
8:46
 
Viola Sonata in E-Flat Major, Op. 120-2: II. Allegro appassionato
2
5:31
 
Viola Sonata in E-Flat Major, Op. 120-2: III. Andante con moto
3
7:08
 
Viola sonata, Op. 147: I. Moderato
4
9:24
 
Viola sonata, Op. 147: II. Allegretto
5
7:22
 
Viola sonata, Op. 147: III. Adagio
6
11:33
 
44 Duos for two Violas: No. 38 Rumanian Whirling Dance
7
0:47
 
44 Duos for two Violas: No. 28 Sorrow
8
2:18
 
44 Duos for two Violas: No. 42 Arabian Song
9
1:17
 
Brandenburg Concerto No. 6 in B-Flat Major, BWV 1051: I. Allegro
10
6:40
 
Brandenburg Concerto No. 6 in B-Flat Major, BWV 1051: II. Adagio ma non troppo
11
5:20
 
Brandenburg Concerto No. 6 in B-Flat Major, BWV 1051: III. Allegro
12
6:05
 

More by Nobuko Imai, Masao Kawasaki, Mazumi Tanamura, Hirofumi Fukai, Friedrich Wilhelm Schnurr, Ryosuke Hori, Kaeko Mukoyama, Yoshiyuki Itoda, Ayako Ochi, Yoko Kanemaru, Yoshiko Kawamoto, Naoko Shimizu, Shota Akamatsu, JUNKO OHASHI, Yuriko Mikami & Akiko Yano