SONG
Gujo Ondo
1
4:38
 
Rettsu Kissu
2
5:07
 
Fire Festival
3
7:58
 
Tora San
4
1:58
 
Moon River Is a Swamp
5
6:42
 
Akita Ondo
6
4:23
 
Tsugaru Jinku
7
5:31
 
Lion Dance
8
4:40