SONG
A Banquet In the Fraternity Hall
1
6:39
 
Farewell My Concubine: Aria a (Ba Wang Bie Ji:Xuan Duan Yi)
2
4:22
 
Farewell My Concubine: Aria B (Ba Wang Bie Ji: Xuan Duan Er)
3
4:15
 
Farewell My Concubine: Aria C (Ba Wang Bie Ji: Xuan Duan San)
4
46:55
 
Absorbed In Thoughts In the Dim Light At Night
5
5:39
 
Accepting the Task
6
7:43
 
Accusation From a Wronged Ghost: Aria A
7
6:26
 
Accusation From a Wronged Ghost: Aria B
8
14:10
 
Chuncao Makes Her Way Into the Court: Aria A
9
1:48
 
Chuncao Makes Her Way Into the Court: Aria B
10
1:48
 
Chuncao Makes Her Way Into the Court: Aria C
11
3:10
 
A Bright Full Moon Night of Reunion
12
4:44
 
After Hearing Monk Tang Sanzangs Speech (Sha Qiao Jian Bie: Ting Ba Le Tang San Zang Yi Fan Tan Lun)
13
2:05
 
Funny Marriage (Feng Liu Bang)
14
6:16
 
A Good Shot At the Barracks Gate
15
7:09
 
Battle Array of Fire Bulls
16
3:20
 
Beating the Emperor's Robe
17
44:34
 
A Red Mole: Aria a (Zhu Heng Ji: Jian Fen He Bu You Ren Lei Liu Man Mian)
18
3:08
 
Giving Up Xuzhou City
19
6:12
 
Executing the Son At the Camp Gate (Yuan Men Zhan Zi)
20
3:06
 
A Red Mole: Aria B (Zhu Hen Ji: Xuan Duan Er)
21
6:03
 
A Red Mole: Aria C (Zhu Hen Ji: Xuan Duan San)
22
6:03
 
Beating the Drum to Curse Cao
23
3:19
 
An Aria From Peking Opera: The Azalea Mountain
24
8:25
 
Famen Temple (Fa Men Si)
25
7:38
 
The Drunken Concubine
26
8:58
 
In Memory of My Beloved Wife
27
5:32
 
Liupan Mountain
28
4:06
 
Sending Off the God of Plague
29
4:46
 
The War Between Jiang and Guangxi Warlords
30
5:11
 
The Broken Bridge: Aria A
31
4:36
 
The Broken Bridge: Aria B
32
1:22
 
The Broken Bridge: Aria C
33
1:12
 
The Broken Bridge: Aria D
34
6:49
 
The Broken Bridge: Aria E
35
1:09
 
The Broken Bridge: Aria F
36
3:32
 
Beating a Drum to Curse Cao: Aria A
37
1:55
 
Beating a Drum to Curse Cao: Aria B
38
1:15
 
Beating a Drum to Curse Cao: Aria C
39
2:15
 
Beating a Drum to Curse Cao: Aria D
40
3:45
 
The Black Dragon Temple: Aria A
41
3:12
 
The Black Dragon Temple: Aria B
42
3:04
 
General Lu Bu and Beauty Diao Chan: Aria A
43
2:04
 
General Lu Bu and Beauty Diao Chan: Aria B
44
1:07
 
General Lu Bu and Beauty Diao Chan: Aria C
45
2:11
 
General Lu Bu and Beauty Diao Chan: Aria D
46
7:38
 
General Lu Bu and Beauty Diao Chan: Aria E
47
1:05
 
General Lu Bu and Beauty Diao Chan: Aria F
48
1:26
 
General Lu Bu and Beauty Diao Chan: Aria G
49
1:46
 
General Lu Bu and Beauty Diao Chan: Aria H
50
3:25