Sonata III in A Minor
1
 
2
 
3
 
4
 
Sonata VI in G Major, Op. 1 No. 6
5
 
6
 
7
 
8
 
Sonata I in G Minor
9
 
10
 
11
 
12
 
Sonata à violoncello solo in B-Flat Major, RV46
13
 
14
 
15
 
16
 
Sonata à violoncello in G Major
17
 
18
 
19
 
20
 
Sonata in A Minor
21
 
22
 
23
 
Sonata per violoncello in D Major
24
 
25
 
26
 
27
 
Sonata à violoncello e basso in A Major
28
 
29
 
30
 

More by Evangelina Mascardi, Gaetano Nasillo, Sara Bennici & Anna Fontana