SONG
Hashafan Hakatan
1
0:56
 
Nadneda
2
1:13
 
Uga Uga
3
0:41
 
Yonatan Hakatan
4
0:52
 
Hayom Yom Huledet
5
0:39
 
Shaon Ben Chail
6
1:07
 
Shir Hageshem
7
0:57
 
Ima Yekara
8
1:27
 
Al Take
9
1:02
 
Etzbaot Li
10
1:01
 
Bimdinat Hagamadim
11
0:42
 
Ba'a Hatizmoret
12
0:47
 
Agada
13
2:34
 
Ani Omedet Bama'agal
14
1:10
 
Hadubim
15
0:49
 
Chatul Ganav
16
1:26
 
Rakefet
17
1:06
 
Kvar Sidarnu Harakevet
18
1:21
 
Pilpilon
19
2:46
 
Buba Ani
20
1:15
 
Haparpar Laperach
21
2:10
 
Ha'ankor
22
0:40
 
Ladod Moshe
23
1:37
 
Leaba Sheli
24
2:27
 
Kol Dodi
25
0:54
 
Hachamor Hakatan
26
0:31
 
Bagina
27
1:31
 
Parash
28
1:02
 
Hayore Shma Na
29
0:59
 
Haoto Shelanu
30
0:29
 
Zot Hagveret Shfanfanit
31
1:22
 
Yesh Li Glida
32
0:55
 
Bo Elay
33
1:06
 
Se Vegdi
35
1:01
 
Yom Huledet
36
0:59
 
Meachorey Hahar
37
1:03
 
Gina Li
38
0:48
 
Simi Yadech
39
1:03
 
Hadoar Ba
40
0:44
 
Nesader Ma'agal Gadol
41
0:52
 
Oniya
42
1:11
 
Lakova Sheli
43
0:46
 
Ima Avaza
44
0:55
 
Al Sfat Hanachal
45
1:09
 
Rakevet Aruka
46
1:00
 
Achbar Achbar
47
1:31
 
Hadov Hatzahov
48
0:41
 

Albums You May Also Like