SONG
گروه‌نوازی یک
1
2:22
 
گروه‌نوازی دو
2
3:16
 
گروه‌نوازی سه
3
3:42
 
تمرین ۱ تا ۷
4
2:00
 
تمرین ۸ تا ۱۴
5
1:50
 
تمرین ۱۵ تا ۲۰
6
1:37
 
تمرین ۲۱ تا ۲۶
7
1:17
 
تمرین ۲۷ تا ۳۲
8
1:47
 
تمرین ۳۳ تا ۴۰
9
2:17
 
تمرین ۴۱ تا ۴۵
10
1:33
 
تمرین ۴۶ تا ۵۲
11
1:36
 
تمرین ۵۳ تا ۵۹
12
1:52
 
تمرین ۶۰ تا ۶۴
13
1:10
 
تمرین ۶۵ تا ۶۹
14
2:08
 
تمرین ۷۰ تا ۷۴
15
1:36
 
تمرین ۷۵ تا ۸۱
16
1:40
 
تمرین ۸۲ تا ۸۸
17
1:52
 
تمرین ۸۹ تا ۹۳
18
2:01
 
تمرین ۹۴ تا ۹۷
19
1:34
 
تمرین ۹۸ تا ۱۰۱
20
1:33
 
تمرین ۱۰۲ تا ۱۰۵
21
1:34
 
تمرین ۱۰۶ تا ۱۱۲
22
1:30
 
تمرین ۱۱۳ تا ۱۲۰
23
1:45
 
تمرین ۱۲۱ تا ۱۲۸
24
1:50
 
تمرین ۱۲۹ تا ۱۳۴
25
2:19
 
تمرین ۱۳۵ تا ۱۴۱
26
1:52
 
تمرین ۱۴۲ تا ۱۴۵
27
1:31
 
تمرین ۱۴۶ تا ۱۵۰
28
1:37
 
تمرین ۱۵۱ تا ۱۵۴
29
1:32
 
تمرین ۱۵۵ تا ۱۵۸
30
1:47
 
تمرین ۱۵۹ تا ۱۶۲
31
1:47
 
تمرین ۱۶۳ تا ۱۶۵
32
2:06
 
تمرین ۱۶۶ تا ۱۶۸
33
1:43
 
تمرین ۱۶۹ تا ۱۷۱
34
1:47
 
تمرین ۱۷۲ تا ۱۷۶
35
2:08
 
تمرین ۱۷۷ تا ۱۸۰
36
1:46
 
تمرین ۱۸۱ تا ۱۸۴
37
2:07
 
تمرین ۱۸۵ تا ۱۹۰
38
2:13