SONG
Agala Vesusa
1
3:30
 
Kushi Kelev kat
2
1:17
 
Maim
3
1:20
 
Geshem
4
0:44
 
Shabat Shalom
5
2:35
 
Yom Huledet
6
0:57
 
Simi Yadech
7
1:08
 
Oniya
8
0:55
 
Rakevet
9
1:01
 
Hadubim
10
2:01
 
Tzipor Baya'ar
11
1:55
 
Hatul Veachbar
12
0:40
 
Hadvora
13
1:28
 
Ima Avaza
14
1:11
 
Shfanfanim
15
1:22
 
Tarnegolet Vetarnegol
16
1:49
 
Dubon Yombo
17
3:14
 
Leruthi Yom Huledet
18
1:41
 

More by Yafa Yarkoni