NUMMER
Eltse Grins Foarby
1
5:52
 
It Feest
2
4:23
 
Twalingsiel
3
3:20
 
Moarn Sil De Sinne Skine
4
4:51
 
It Wetter Waakst
5
3:42
 
De J˚n Is Kaam
6
3:49
 
Hert Fan Myn Gefoel
7
4:29
 
De Hel Foarby
8
4:03
 
Op 'E Fyts
9
4:07
 
Wa't Ik Bin
10
4:43
 
Oars As At Ik Tocht
11
4:14
 
In Nije Dei
12
4:44
 
Dreamflecht Yn De Tiid
13
3:02
 
Nim My Mei
14
5:24
 

Meer van De Kast

Albumsuggesties voor jou