NUMMER
Nea Tocht
1
3:30
 
Memmen By It Stek
2
5:16
 
Spikerjack
3
4:52
 
Wistowastowuddewost
4
1:54
 
Soms Gean De Dingen Sa
5
6:52
 
Tegearre (feat. Griet Wiersma)
6
5:06
 
Nea Wer
7
4:00
 
In Nij Begjin
8
4:02
 
It Leit Oan My
9
4:11
 
Dan Die Ik It Mei Dy (feat. De Fjouwer Trûbadoers)
10
3:47
 
As't Har Net Mear Pleagje Meist
11
4:24
 
Stil
12
4:26
 
Seker Skerp & Strak
13
2:18
 
De Lift
14
3:43
 
Famke
15
2:45