CANCIÓN
Ek Onkaar Satnaam Karta Purkh - Hai Bhi Sach Nanak Hosi Bhi Sach
1
2:03
 
Soche Soach Na Howie Je Sochi Lakh Waar - Nanak Likhyea Nal
2
1:08
 
Houkmi Howan Akaar - Tah Hounmein Khye Na Koye
3
1:09
 
Gawe Ko Taan Howe Kese Taan - Nanak Vigse Beparwaho
4
1:34
 
Sacha Sahib Sach Naye - Nanak Ewe Janye Sab Aape Sachiyaar
5
1:21
 
Thapya Na Jaye Kita Na Hoye - So Mein Visar Na Jayi
6
2:23
 
Je Jug Chare Aarja Hor Dsuni Hoye - Je Tis Gun Koye Kare
7
1:25
 
Sunyee Sid Peer Sur Naath - Sunyee Dokh Paap Ka Naas
8
1:11
 
Sunyee Satt Santokh Giyaan - Sunyee Dokh Paap Ka Naas
9
1:14
 
Mane Ki Gatt Khai Na Jaye - Je Ko Man Jane Man Koye
10
1:17
 
Mane Marag Thak Na Paye - Je Ko Man Jane Man Koye
11
1:13
 
Panch Pawaan Panch Pardaan - Tu Sada Slamat Nirankaar
12
2:13
 
Asankh Jap Asankh Phao - Tu Sada Slamat Nirankaar
13
2:23
 
Asankh Naw Asankh Thaw - Nanak Houkmi Awo Jaho
14
2:30
 
Teerath Tap Dya Datt Daan - Agee Gya Na Sohee
15
2:37
 
Patala Patal Lakh Aagasa Aagas - Je Tis Mano Na Visrye
16
1:26
 
Ant Na Sifti Khn Na Ant - Nanak Nadri Karmi Daat
17
1:36
 
Bahuta Karam Likhyea Na Jaye - Nanak Patsahi Patsahu
18
1:38
 
Amul Gun Amul Vapaar - Ta Likhyea Seer Gawara Gawaar
19
2:25
 
So Dar Khea So Ghar Khea - Ath Sath Teraath Nale
20
2:05
 
Gawe Jod Mahabal Sura - Nanak Rhn Rajayi
21
1:44
 
Munda Santokh Saram Pat Jholi - Jug Jug Eko Veas
22
1:31
 
Eka Mayi Jugat Viayi - Jug Jug Eko Veas
23
1:35
 
Ek Du Jebho Lakh Hoye - Nanak Utam Neech Na Koye
24
1:29
 
Raati Ruti Thiti Waar - Nanak Ant Na Ant
25
2:21
 
Giyaan Khand Meh Giyaan Parchand - Jin Ke Raam Vase Man Mahe
26
1:29
 
Tithe Bhagat Vase Ke Loh - Nanak Nadri Nadar Nihaal
27
1:38
 
Pawan Guru Pani Pita - Kete Chutti Nal
28
2:20