Mam Hummer (Witz 160 - 170)

Mam Hummer (Witz 160 - 170)

Jerome Lulling 170 Witzer Op Lëtzebuergesch

Song