Keng Manéieren (Witz 110 - 119)

Keng Manéieren (Witz 110 - 119)

Jerome Lulling 170 Witzer Op Lëtzebuergesch

Song