BRANO
Rakasni Aiwa
1
4:57
 
Ya La Moona
2
5:12
 
Amoor
3
4:08
 
Siomara
4
4:57
 
Habibi Aho
5
5:13
 
Reni Ya Tabla
6
4:58
 
Samy's Mejancy 2
7
5:35
 
Andahlak
8
5:07
 
Soukara Rem.
9
4:08
 
Gawaher Rem.
10
6:39
 
Set El Hosen Rem.
11
5:22
 
Rakasni Ya Habibi Rem.
12
5:27
 
Drum Solo
13
3:29
 

Altro da Dr Samy Farag