SONG
A Phiuthrag's A Phiuthar
1
5:39
 
An Domhnallach Urramach
2
3:07
 
Chaidh An Dileag Ud Nam Cheann
3
2:09
 
Tha Mi Sgith 'N Fhogar Seo
4
4:52
 
Feill Nan Crann
5
3:25
 
Feill Na H-Eaglaise Brice
6
5:23
 
A' Bhainis A Bha 'N Ciostal Odhar
7
2:27
 
Saoil An Till Mi Chaoidh
8
4:54
 
Oran An T-Seasganaich
9
3:51
 
Co Leis An Crodh Druim-Fhionn Ud Thall
10
3:16
 
S Fheudar Dhomh Bhi Beo
11
2:26
 
Cumha Aonghais Mhic Raghnaill Oig Na Ceapaich
12
4:24
 
Oran 'Twinkle' (Murchadh A' Bhounce)
13
4:07
 
Laoidh A Chon Duibh
14
3:51
 
O Thug 'Ad Bhuam Thu
15
3:25
 
Clann Domhnaill An Cogadh Righ Tearlach I, 1644-45
16
4:37
 
Togfaidh Me Mo Sheolta
17
5:44
 

More by Margaret Stewart