Poem I for Shakuhachi and Koto
1
 
Poem II for Shakuhachi Solo
2
 
Poem for Shinobue and Biwa
3
 
Fantasy for Koto Solo
4
 
Air of Prayer for seventeen-String Koto Solo
5
 

Plus de : Kifu Mitsuhashi, Nanae Yoshimura, Michiko Akao, Yukio Tanaka & Tadao Sawai