MORCEAU
Söté Balo Korimugu La
1
13:42
 
An Ka Kene to Demissen Ye
2
9:46
 
Anka Jan to an Yere La
3
6:55
 
Kuma koro
4
8:13
 
Jakuma Ye Mine
5
7:24
 
Ka Den Sigui Negue Koro
6
11:11
 
Jakume Te Waraba Bo
7
6:17
 
An Ka Yiri Turu
8
8:12
 
Dugu dassiri
9
2:35
 
An Ka Barika Da Gnongon Ye
10
3:42