TITEL
Surya Namaskar (3 Cycles)
1
5:48
 
Surya Namaskar (6 Cycles)
2
11:01
 
Surya Namaskar (12 Cycles)
3
20:42
 
Savasana
4
15:18