TITEL
Sarvesham
1
10:16
 
Moola Mantra
2
9:05
 
Ayodhya Vasi Ram
3
11:05
 
Gayatri Mantra
4
10:49
 
Maha Mrityunjaya Mantra
5
10:47
 
Shankara Karunakara
6
8:46
 
Sat Narayan
7
7:26
 
Namo Tassa Bhagavato
8
10:32
 
Lokah Samastah
9
7:02
 
Om Asatoma
10
8:53
 
Wah Yanti - Wahe Gurudev
11
8:09
 
Tilakhana Mantra
12
7:25
 
Om Ah Hung
13
8:44
 
Buddham Saranam Gacchami
14
10:01