TITEL
Goldberg Variations, BWV 988
Goldberg Variations, BWV 988: Aria
1
 
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 1
2
 
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 2
3
 
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 3 - Canone All'unisono
4
 
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 4
5
 
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 5
6
 
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 6 - Canone alla seconda
7
 
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 7
8
 
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 8
9
 
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 9 - Canone alla terzeta
10
 
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 10 - Fughetta
11
 
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 11
12
 
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 12 - Canone alla quarta
13
 
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 13
14
 
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 14
15
 
Goldberg Variations, BWV 988: Variation - Canone alla quinta. Andante
16
 
Goldberg Variations, BWV 988: Variatio 16 - Ouverture
1
 
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 17
2
 
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 18 - Canone alla Sesta
3
 
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 19
4
 
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 20
5
 
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 21 - Canone alla Settima
6
 
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 22 - Alla breve
7
 
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 23
8
 
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 24 - Canone All'ottava
9
 
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 25
10
 
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 26
11
 
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 27 - Canone alla nona
12
 
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 28
13
 
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 29
14
 
Goldberg Variations, BWV 988: Variation 30 - Quodlibet
15
 
Goldberg Variations, BWV 988: Aria da capo
16
 

Mehr von Ragna Schirmer