TITEL
Concerto No. 1 in D Minor, BWV 1052
Concerto No. 1 in D Minor, BWV 1052: I. Allegro
1
 
Concerto No. 1 in D Minor, BWV 1052: II. Adagio
2
 
Concerto No. 1 in D Minor, BWV 1052: III. Allegro
3
 
Concerto for Two Keyboards in C Minor, BWV 1060
Concerto for Two Keyboards in C Minor, BWV 1060: I. Allegro
4
 
Concerto for Two Keyboards in C Minor, BWV 1060: II. Largo ovvero adagio
5
 
Concerto for Two Keyboards in C Minor, BWV 1060: III. Adagio
6
 
Concerto No. 7 in G Minor, BWV 1058
Concerto No. 7 in G Minor, BWV 1058: I. [...]
7
 
Concerto No. 7 in G Minor, BWV 1058: II. Andante
8
 
Concerto No. 7 in G Minor, BWV 1058: III. Allegro assai
9
 
Concerto for Two Keyboards in C Minor, BWV 1062
Concerto for Two Keyboards in C Minor, BWV 1062: I. [...]
10
 
Concerto for Two Keyboards in C Minor, BWV 1062: II. Andante e plano
11
 
Concerto for Two Keyboards in C Minor, BWV 1062: III. Allegro assai
12
 
Concerto for Three Keyboards in C Major, BWV 1064
Concerto for Three Keyboards in C Major, BWV 1064: I. Allegro
13
 
Concerto for Three Keyboards in C Major, BWV 1064: II. Adagio
14
 
Concerto for Three Keyboards in C Major, BWV 1064: III. Allegro assai
15
 
Concerto No. 4 in A Major, BWV 1055
Concerto No. 4 in A Major, BWV 1055: I. Allegro
1
 
Concerto No. 4 in A Major, BWV 1055: II. Larghette
2
 
Concerto No. 4 in A Major, BWV 1055: III. Allegro ma non tanto
3
 
Concerto No. 5 in F Minor, BWV 1056
Concerto No. 5 in F Minor, BWV 1056: I. [...]
4
 
Concerto No. 5 in F Minor, BWV 1056: II. Largo
5
 
Concerto No. 5 in F Minor, BWV 1056: III. Presto
6
 
Concerto for Two Keyboards in C Major, BWV 1061
Concerto for Two Keyboards in C Major, BWV 1061: I. [...]
7
 
Concerto for Two Keyboards in C Major, BWV 1061: II. Largo ovvero adagio
8
 
Concerto for Two Keyboards in C Major, BWV 1061: III. Fuga. Vivace
9
 
Concerto for Three Keyboards in D Minor, BWV 1063
Concerto for Three Keyboards in D Minor, BWV 1063: I. [...]
10
 
Concerto for Three Keyboards in D Minor, BWV 1063: II. Alla sicilliana
11
 
Concerto for Three Keyboards in D Minor, BWV 1063: III. Allegro
12
 
Concerto for Four Keyboards in A Minor BWV 1065 (Arranged for Three Pianos)
Concerto for Four Keyboards in A Minor BWV 1065 (Arranged for Three Pianos): I. [...]
13
 
Concerto for Four Keyboards in A Minor BWV 1065 (Arranged for Three Pianos): II. Largo
14
 
Concerto for Four Keyboards in A Minor BWV 1065 (Arranged for Three Pianos): III. Allegro
15
 

Mehr von Anna Vinnitskaya, Evgeni Koroliov, Ljupka Hadzi Georgieva & Kammerakademie Potsdam