SONG
Heyaw
1
3:41
 
Hava Nagila Gila
2
2:57
 
Avinu Malkeinu
3
3:47
 
Alle Brider
4
6:01
 
Hem Rakdu Yecheifim
5
2:49
 
Shirei Ro'im Ve'Ohavim
6
4:52
 
Eli Atah
7
3:43
 
Ahava
8
5:07
 
Nanua
9
4:20
 
Hem Rakdu Yechefim (Interlude)
10
1:28
 
Rumania
11
3:51
 
Kol Ha'Olam Kulo/Yerushalaim Habnuyah/Kol Ha Kavod
12
11:18