SONG
Bowl Song
1
3:05
 
Bhavani Dayani
2
8:26
 
Bana Bana
3
4:37
 
Hanghazal
4
8:25
 
Hamsadhwani
5
8:33
 
Avec La Kora
6
5:26
 
KoraMama
7
5:57
 
Bhopali
8
8:01
 
Va D'l'avant
9
6:43
 
Vandé Vishnu
10
7:59
 
Jogiya
11
5:25
 
Soumgandjé
12
5:44